سخنان اندیشمندان

رهایی از غم

تو با من باش و بگذار عالمی از من جدا گردد *** چو یک دم با تو بنشینم، دل از هر غم رها گردد

داغون

خیلی عجیبه! تا حالا دقت کردین که تو لحظه های داغونی فقط ی نفر می تونه آرومت کنه، اونم کسیه که داغونت کرده ..

دو دل

انسان های بزرگ دو دل دارند؛ دلی که درد می کشدو پنهان است و دلی که می خندد و آشکار است.