استغفار

در شگفتم از کسی که می تواند استغفار کند، اما ناامید است.