افسوس

افسوس که ایام شریف رمضان رفت / سی عید به یک مرتبه از دست جهان رفت . .