بدبختی

:

از شقاوت و بدبختی است که انسان دنیای خود را با (خرج کردن) دینش حفظ کند.