بدترین خطا

بدترین خطایی که مرتکب می شویم، توجه به خطای دیگران است.