بزرگترین دشمن

ابله ترین دوستان ما، بزرگترین دشمنان ما هستند.