بهای تو

یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست * نفرین اگر تو را به تمام جهان دهم