بهلول

شخص ثروتمندي خواست بهلول را مسخره کند.
به بهلول گفت: هيچ شباهتي بين من و تو هست؟
بهلول گفت: البته که هست
مرد ثروتمند گفت: چه چيز ما شبيه است؟
بگو! بهلول جواب داد: دو چيز ما شبيه يکديگر است، يکي جيب من و کله تو که هر دو خالي است و ديگري جيب تو و کله من که هر دو پر است.