بود و نبودم

به كلاغ ها بگوييد: قصه من اينجا تمام شد .. يكي بود و نبود مرا با خود برد !!!