تایتانیک

با پخش آهنگ تایتانیک در فضای استخر، حیف نون به آرامی در استخر غرق شد .. !!