تا پای دار

تو را نمی دانم!
اما من در دوست داشتنت اینگونه ام…
“پایدار” تا “پای دار”…!!!