تنهایی

تراژدی این نیست که تنها باشی ، بلکه این است که نتوانی تنها باشی.