جای خالی تو

نه بلبل خواهد از بستان جدایی *** نه گل دارد خیال بی وفایی

اگر گفتی مرا الان چه حالیست *** میان قلب من جای تو خالیست