حریق نگاهت

حریقی به جانم زدی با نگاهت *** دلم را ربودی تو با روی ماهت

سیاهی برفت از تمام جهان *** چو دیدم به یک لحظه چشم سیاهت