حیف نون

حیف نون به پسرش: خجالت بکش، انیشتین وقتی به سن تو بود، شاگرد اول کلاسش بود!
پسر حیف نون: تو خجالت بکش، انیشتین وقتی به سن تو بود، دانشمند بود…!!!