حیف نون

شب اول قبر حیف نون، ازش می پرسن من ربک؟ می گه می تونم از فرصت مقایسه استفاده کنم؟…!!!