حیف نون

حیف نون بالاخره دکتر میشه، توی اولین نسخه به مریضش دو تا قرص میده. میگه: یکیشو ی ربع قبل از خواب بخور، یکیشم ی ربع قبل از بیداری !