خدا

حکيمي راگفتند: خدارا چگونه ميبيني؟
گفت: آن گونه که مي تواند مچم رابگيرد، ولي هميشه دستم را مي گيرد.