دختر گازسوز

حیف نون برای پسرش میره خواستگاری!
پدر عروس: مهریه دختر من دویست بشکه بنزینه!
حیف نون به پسرش: پاشو بریم یه دختر گازسوز پیدا کنیم…!!!