دست دوست

همه برایم دست تکان دادند ! اما کم بودند دستانی که تکانم دادند .. دوست و دست بسیار است .. ولی “دست دوست” اندک !!!