رفیق و دنیا

گفت: رها كن رفيق تا به تو دنيا بدهم، گفتم: كه يك موى رفيق به كل دنيا ندهم، گفت: در عوض او، تو دنيادارى، گفتم: كه با عشق رفيق است كه دنيا دارم…!!!