زندگی !

چه حکایت جالبیست !! کلمه زندگی با “زن” آغاز می شود و کلمه مردن با “مرد” … !!!