سردی هوا

شنیــده بودم که خاک سرد است!
ایـــن روزها اما انــــــــــــــــــــــگار آنقـــدر هوا ســـرد است،
که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را…!!!