سه چیز

سه چیز را با احتیاط بردار: قدم، قلم، قسم !
سه چیز را پاک نگه دار: جسم لباس، خیال !
از سه چیز کار بگیر: عقل، همت، صبر !
از سه چیز خود را نگهدار: افسوس، نیرنگ، نفرین !
سه چیز را آلوده مکن: قلب، زبان، چشم !
و اما سه چیز را هیچ گاه و هیچ وقت فراموش مکن: خدا ، مرگ و دوست ..!!