شب یلدا

“ديدن هر بامداد اتفاق ساده اي نيست”
خوشايندست و تکرارناپذير، گنجشکها بيخود شلوغش نميکنند…
دوستان چهارفصلم،
آخرين روز پائيز بروفق دلتان باد…