شرافت

:

نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین، که آدمی پای بر شرافت خود بگذارد.