شریک

واي از روزي كه شريك خاطره هايت، يك شماره خاموش باشد و يك سيگار روشن !