عشق 4 حرفی !

فدای صداقت بيسوادی كه وقتی ازش پرسيدند: عشق چند حرفه؟ گفت 4 حرف، همه بهش خنديدند، اما او زير لب زمزمه ميكرد: حسين، حسين، حسين…