علی

بی علی اصل عبادت باطل است ** بی علی هرکس بمیرد جاهل است
بی علی تقوا گلی بی رنگ و بوست ** بندگی همچون نماز بی وضوست