غضنفر

.به غضنفر میگن تا حالا جبهه رفتی ؟ میگه آره تازه یه بار هم شهید شدم !