فتنه

:

در فتنه ها هم چون شتر کم سن و سال باش ؛ نه پشت او قوی شده که سوارش شوند، نه پستانی دارد که بدوشند.