فروغ رحمت

شب قدر است و نومیدی ندارد ** کسی از بارگاه باری امشب
فروغ رحمت و نور امید است ** به هر جانب که رو می آری امشب..