فهم

دو قطره آب که به هم نزديک شوند، تشکيل يک قطره بزرگتر مي دهند…
اما دو تکه سنگ هيچ گاه با هم يکي نمي شوند! پس هرچه سخت تر باشيم، فهم ديگران برايمان مشکل تر است.