لبخند دروغین

“لبخندم” بزرگ ترین دروغ دنیاست ..
وقتی که “تو نیستی” …