ماندگاری

يك كاغذ سفيد را هر چقدر بزرگ باشد قاب نميگيرند .. براي ماندگاري بايد حرفي داشت !!