ماه رمضان ؛ ماه چشم پوشی

یا اله الخلق، یا رب الفلق ** ای خدای انجم و شمس و شفق
از تو می خواهم در این ماه شریف ** چشم پوشیدن ز جرم ما سبق