مجسمه

خودت باش .. کسی هم اگر خوشش نیامد، نیامد! اینجا مجسمه سازی نیست !!