محبت

دیوانه را محبت آرام می کند! ما را محبت تو دیوانه می کند…!!!