منطق چشم

مرا چه به فلسفه؟؟؟ من هنوز در منطق چشم انسان ها مانده ام !