نقش

دوست بدار آنهایی را که در زندگی ات نقشی داشته اند، نه آن هایی که برایت نقش بازی کرده اند.