نگاه سرد

حرارت لازم نیست، گاهی از سردی نگاهت می توان آتش گرفت !