هفت پند مولوی

شب باش : در پوشيدن خطاي ديگران
زمين باش : در فروتني
خورشيدباش : در مهر و دوستي
کوه باش : در هنگام خشم و غضب
رودباش : در سخاوت و ياري به ديگران
درياباش : در کنار آمدن با ديگران
خودت باش : همانگونه که مي نمايي..
: ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ:
ﺍﻭل ﺁﻧﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ…ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ…..