وای خواهم ساد

ظهر سوار تاکسی بودم بعد راننده با ماشین پشتی دعواش شد
پیاده شد گفت :من اینجا وایسادم و وای خواهم ساد!
طبق آخرین اخبار رسیده تمامی اساتید ادبیات به صورت دسته جمعی خودکشی کردن.