پ ن پ

رفتم دم مغازه به یارو میگم قرص پشه داری؟ میگه: واسه کشتنش میخوای؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ برا سردردش میخوام…!!!