کاغذتم

“كاغذتم رفیق” تنهاشدی احساستو روم بنويس، عصبانی شدی خط خطيم كن، بغض كردی اشكاتوباهام پاك كن، سردت شدمنوبسوزون، گرمت شدعرق تنت روبامن خشك كن، اگرخواستی مچاله ام كن(فقط دورم ننداز).