گم می شوم

کوچه ها را بلد شدم، مغازه ها را … رنگ های چراغ راهنما را … حتی جدول ضرب را … و در در راه هیچ مدرسه ای گم نمی شوم … اما گاهی میان آدم ها گم می شوم.. آدم ها را بلد نیستم !! (حسین پناهی)