یک رنگی زمستان

بيائيد تا در بلندترين فرصت شبانه از هزار رنگي پاييز به يک رنگي زمستان برسيم..
یلدا مبارک