آیا می دانید؟

آیا میدانستید که کشور بلغارستان از نصف استان کرمان هم کوچکتر است ؟