سخنان اندیشمندان

بخشش

:

آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش گیرد.

پذیرش پوزش

:

عمری که خداوند از فرزند آدم پوزش را می پذیرد، شصت سال است.

تندخویی

:

تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است، زیرا که تندخو پشیمان می شود.

درخواست

:

از دست دادن حاجت، بهتر از درخواست کردن از نااهل است.

خفتگان

:

مردم خفتگانند، چون بمیرند، بیدار می شوند !

فتنه

:

در فتنه ها هم چون شتر کم سن و سال باش ؛ نه پشت او قوی شده که سوارش شوند، نه پستانی دارد که بدوشند.

شرافت

:

نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین، که آدمی پای بر شرافت خود بگذارد.