قسمت

خودمان را با کلمه “تا قسمت چه باشد” گول میزنیم ! “قسمت” اراده من و توست !

خفتگان

:

مردم خفتگانند، چون بمیرند، بیدار می شوند !

حسرت

بر آن چه گذشت، آن چه شکست، آن چه نشد، حسرت نخور .. زندگی اگر آسان بود، با گریه آغاز نمی شد !

ظاهر زیبا

مردمی را دیدم که برای داشتن ظاهری زیبا، وقت و هزینه زیادی صرف می کردند، اما برای داشتن ذهنی زیبا، هیچ !

بخت

اعتقاد به بخت و قسمت، بدترین نوع بردگی است !

فاجعه

:

و چه فاجعه ای است که باطل، به دستی عقل را شمشیر می گیرد و به دستی شرع را سپر !

چاپلوسی

:

انسان اگر انسان دیگری را بکشد، آدم می ماند، هر چند قاتل! لیکن آدمی که در مقابل آدمی دیگر خم می شود، یا چاپلوسی می کند، دیگر آدم نیست !

زندگی !

چه حکایت جالبیست !! کلمه زندگی با “زن” آغاز می شود و کلمه مردن با “مرد” … !!!